Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu.


sa­mouwiel­bienie- pra­ca-da­leko-w polu
indygoosa­mouwiel­bienie pra­cada­lekow polu pra­ca da­lekoda­leko w polu pra­ca da­leko w polu

W myśl przy­ka­za­nia Na sa­mouwiel­bienie pat­rz zaw­sze z samooddalenia.Le­nis­two to ro­bienie cze­goś, cze­go się nie lu­bi oraz niero­bienie te­go, co się kocha.Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!??? Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można.Kiedyś wy­myśliłem so­bie taką własną normę – jak da­leko można się po­sunąć za da­leko. Nor­my są po to, by porządko­wać świat. Wy­cie­czki po­za nor­my by­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­ru wolności.