Scena wielka otwarta, Kościół Boga czy Czarta.


scena-wielka-otwarta-kośół-boga-czy-czarta
stanisław wyspiańskiscenawielkaotwartakościółbogaczyczartascena wielkawielka otwartakościół bogaboga czyczy czartascena wielka otwartakościół boga czyboga czy czartakościół boga czy czarta

Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki.Poezja Słowackiego jest to kościół bez Boga.Od­po­wiada­cie, że to wiel­ka różni­ca, że wszys­tkie re­ligie są dziełami ludzi, a tyl­ko Kościół ka­tolic­ki, apos­tol­ski i rzym­ski jest dziełem Boga.Jeśli człowiek i świat w swej nieuda­nej pos­ta­ci pochodzą od Bo­ga, to może i in­ne Je­go dzieła są także niedos­ko­nałe, na przykład Bib­lia czy Kościół.Na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Bożej miłości i uwielbić Boga, który jest miłością.W gruncie rzeczy to wszystko jedno, czy ze względu na Pana Boga obiera się kartofle, czy buduje katedrę.