Scio me ni­hil scire. Wiem, że nic nie wiem.


scio-me ­hil-scire-wiem-że nic-nie wiem
sokratessciome ni­hilscirewiemże nicnie wiemscio me ni­hilme ni­hil scireże nic nie wiemscio me ni­hil scire

Jedyne co wiem, jest to, że nic nie wiem.Nie wiem, co to poez­ja, nie wiem, po co i na co... Wiem, że cza­sami ludzie czy­tają wier­sze i płaczą...Wiem, że nic nie wiem.Ni­by wiem, że czas szyb­ko le­ci. Ni­by wiem, że na­dal is­tniejesz. Ni­by wiem, że fi­zycznie niemożli­we jest, żebym te­raz umarła. Ale nie mogę już wyt­rzy­mać bez Ciebie.Nie wiem co to poezja nie wiem, po co i na co, wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.