Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli.


sed­no-tkwi-w tym-aby w życiu-ro­bić-żo-ład­nych-rzeczy-i-wy­myść-żo-ład­nych-myśli
dooorotissed­notkwiw tymaby w życiuro­bićdużoład­nychrzeczywy­myślaćmyślised­no tkwitkwi w tymaby w życiu ro­bićro­bić dużodużo ład­nychład­nych rzeczyi wy­myślaćwy­myślać dużodużo ład­nychład­nych myślised­no tkwi w tymaby w życiu ro­bić dużoro­bić dużo ład­nychdużo ład­nych rzeczyi wy­myślać dużowy­myślać dużo ład­nychdużo ład­nych myśliaby w życiu ro­bić dużo ład­nychro­bić dużo ład­nych rzeczyi wy­myślać dużo ład­nychwy­myślać dużo ład­nych myśliaby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczyi wy­myślać dużo ład­nych myśli

Mój wuj Paolo jest księdzem. Twier­dzi, że im sym­pa­tyczniej­si my, świec­cy, będziemy dla osób duchow­nych, tym ład­niej­sze kwa­tery ot­rzy­mamy w niebie. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
mój-wuj-paolo-jest księdzem-twier­dzi że im sym­pa­tyczniej­-my-świec­cy-będziemy-dla-osób-duchow­nych-tym-ład­niej­sze-kwa­tery
Ko­bieta, która ma mężczyźnie do zaofe­rowa­nia je­dynie zew­net­rzny wygląd, jest jak książka składająca się z ład­nej okład­ki i nieza­pisa­nych kartek. -Mikołaj Kozakiewicz
ko­bieta-która- mężczyźnie-do zaofe­rowa­nia-­dynie-zew­net­rzny-wygląd-jest jak książka-składająca ę-z ład­nej-okład­ki
Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére
hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili