Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych.


seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
woody allenseksbezmiłościto pus­tedoświad­cze­nieale wśródpus­tychdoświad­czeńto jed­noz najlepszychseks bezbez miłościmiłości to pus­teto pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tychpus­tych doświad­czeńdoświad­czeń to jed­noto jed­no z najlepszychseks bez miłościbez miłości to pus­temiłości to pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tych doświad­czeńpus­tych doświad­czeń to jed­nodoświad­czeń to jed­no z najlepszychseks bez miłości to pus­tebez miłości to pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­nopus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszychseks bez miłości to pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych

Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to-pus­te-doświa­cze­nie-ale-wśród-pus­tych-doświad­czeń-to-jed­no-z-najlepszych
Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić. -Douglas Adams
is­to­ty-ludzkie-których-zdol­ność-do wy­korzys­ty­wania-doświad­czeń-in­nych-jest wyjątko­wa-są jed­nocześnie-zadzi­wiająco
Jed­na rzecz zna­komi­cie zastępu­je doświad­cze­nie: młodość. -Maurice Chevalier
jed­na-rzecz-zna­komi­cie-zastępu­-doświad­cze­nie-młodość