Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych.


seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
woody allenseksbezmiłościto pus­tedoświad­cze­nieale wśródpus­tychdoświad­czeńto jed­noz najlepszychseks bezbez miłościmiłości to pus­teto pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tychpus­tych doświad­czeńdoświad­czeń to jed­noto jed­no z najlepszychseks bez miłościbez miłości to pus­temiłości to pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tych doświad­czeńpus­tych doświad­czeń to jed­nodoświad­czeń to jed­no z najlepszychseks bez miłości to pus­tebez miłości to pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­nopus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszychseks bez miłości to pus­te doświad­cze­nieale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych

Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszychPus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić.gdzieś na po­lu nieznanym nieistotny bezimienny niemy grób leżysz wśród drzew a pta­ki śpiewają ci hymn oj­czyz­ny niewidzianej na­wie­dzającej cię w snach ur­wa­ny w pół po­cis­ku wybuchem by wrócić ciszy chwilą nim ktoś krzykną rozkaz byś szedł na śmierć przez ziemię nieznaną słów niezrozumiałych pus­tych oczu tych co szli przed tobą minęły lata za­palam znicz by oświet­lić ci drogę tam gdzie ktoś wypowie daw­no nie słysza­ne imię wy­dar­te ci w imię pus­tych ideałów Jed­na rzecz zna­komi­cie zastępu­je doświad­cze­nie: młodość.