Seks jest dla wszys­tkich, ale wza­jem­na miłość po nim tyl­ko dla zakochanych.


seks-jest dla-wszys­tkich-ale-wza­jem­na-miłość-po nim-tyl­ko-dla-zakochanych
harlan cobenseksjest dlawszys­tkichalewza­jem­namiłośćpo nimtyl­kodlazakochanychseks jest dlajest dla wszys­tkichale wza­jem­nawza­jem­na miłośćmiłość po nimpo nim tyl­kotyl­ko dladla zakochanychseks jest dla wszys­tkichale wza­jem­na miłośćwza­jem­na miłość po nimmiłość po nim tyl­kopo nim tyl­ko dlatyl­ko dla zakochanychale wza­jem­na miłość po nimwza­jem­na miłość po nim tyl­komiłość po nim tyl­ko dlapo nim tyl­ko dla zakochanychale wza­jem­na miłość po nim tyl­kowza­jem­na miłość po nim tyl­ko dlamiłość po nim tyl­ko dla zakochanych

To miłość stała się dla nas in­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia. -Karolciia
to miłość-stała ę-dla-nas-in­spi­racją-dla-tworze­nia-so­bie-wza­jem­nie-piękniej­sze­go-życia
JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)
ja­ki-jest-cy­tat-pŁynĄcy-pros­to-z two­jego-ser­ca-facebook-bez-miłoś-jesteśmy-dla-siebie-ężarem-miłość-spra­wia-że ę