Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć.


sen­ty­ment-za­pełnia-tyl­ko-dziurę-po uczu­ciu-­ka-chwi­lowa-łata-dla­tego często-prze­zeń-można-dziury-nie zauważyć
bloodymerysen­ty­mentza­pełniatyl­kodziurępo uczu­ciuta­kachwi­lowałatadla­tego częstoprze­zeńmożnadziurynie zauważyćza­pełnia tyl­kotyl­ko dziurędziurę po uczu­ciuta­ka chwi­lowachwi­lowa łatadla­tego często prze­zeńprze­zeń możnamożna dziurydziury nie zauważyćza­pełnia tyl­ko dziurętyl­ko dziurę po uczu­ciuta­ka chwi­lowa łatadla­tego często prze­zeń możnaprze­zeń można dziurymożna dziury nie zauważyćza­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciudla­tego często prze­zeń można dziuryprze­zeń można dziury nie zauważyćdla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć

Niena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tego, że prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom.Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie.Ko­lej­ność rzeczy: 1.sen­ty­ment, 2.tem­pe­rament, 3.mo­ment, 4.la­ment, 5.aliment.Niekon­tro­lowa­ny sen prze­pełnia za­rem doznań Pie­szcza­cych głod­ne de­likat­nych cier­ni zmysly Uno­si się w po­wiet­rzu poz­wa­lając wdychać Ciężar prag­nień niepo­koju Niebez­pie­czeństwo wul­ka­nu trys­ka Tu­lac mnie do wnętrza brud­ne­go myśli Do­tyk niewidzial­ny prze­wiewa ba­wiąc się Ciałem win­nym grzechów Dreszcze na­ras­tają Od­dech cięższy je­kow doznaniami Każe nie myśleć Nie ma kon­sekwen­cji Czys­ta przy­jem­ność poz­ba­wiona życia na pew­no się dro­ga ułoży to tyl­ko chwi­lowa słabość .....................................