Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć.


sen­ty­ment-za­pełnia-tyl­ko-dziurę-po uczu­ciu-­ka-chwi­lowa-łata-dla­tego często-prze­zeń-można-dziury-nie zauważyć
bloodymerysen­ty­mentza­pełniatyl­kodziurępo uczu­ciuta­kachwi­lowałatadla­tego częstoprze­zeńmożnadziurynie zauważyćza­pełnia tyl­kotyl­ko dziurędziurę po uczu­ciuta­ka chwi­lowachwi­lowa łatadla­tego często prze­zeńprze­zeń możnamożna dziurydziury nie zauważyćza­pełnia tyl­ko dziurętyl­ko dziurę po uczu­ciuta­ka chwi­lowa łatadla­tego często prze­zeń możnaprze­zeń można dziurymożna dziury nie zauważyćza­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciudla­tego często prze­zeń można dziuryprze­zeń można dziury nie zauważyćdla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć

Niena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tego, że prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom. -MyArczi
niena­widzę-po­ranków-tyl­ko-dla­tego-że prze­budze­nie-nie od­biera-sen­su-koszmarom
nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
Ko­lej­ność rzeczy: 1.sen­ty­ment, 2.tem­pe­rament, 3.mo­ment, 4.la­ment, 5.aliment. -Julian Tuwim
ko­lej­ność-rzeczy-1sen­ty­ment-2tem­pe­rament-3mo­ment-4­ment-5aliment