Sen i śmierć to bracia bliźniacy.


sen-i-śmierć-to-bracia-bliźniacy
homersenśmierćtobraciabliźniacysen ii śmierćbracia bliźniacysen i śmierćśmierć to braciai śmierć to braciaśmierć to bracia bliźniacysen i śmierć to braciai śmierć to bracia bliźniacy

Sen i śmierć to bra­cia bliźniacy.Miłość, sen i śmierć przychodzą po­mału, schwyć mnie za włosy i moc­no pocałuj.Da­no nam sen, abyśmy pa­mięta­li o życiu, i śmierć, abyśmy za­pom­nieli o śnie.I bracia syjamscy mogą być egoistami.Bez­bo­les­na śmierć w ta­kim po­deszłym wieku nie ma w so­bie nic dra­matyczne­go. Spływa po­god­nie jak sen po długim dniu wy­pełnionym pracą.Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.