sen-jest w sta­nie-prze­widzieć-przyszłość~pa­weł-rychlica 
rychciksenjest w sta­nieprze­widziećprzyszłość~pa­wełrychlica sen jest w sta­niejest w sta­nie prze­widziećsen jest w sta­nie prze­widzieć

nie-da ę-prze­widzieć-ruchu-prze­ciw­­ka-śli-nie wiemy-jak jest ob­sta­wiony-~pa­weł-rychlica 
sa­mi-so­bie-tworzy­my-przyszłość-i ­mi-so­bie-tą przyszłość-jes­teśmy-w sta­nie-odeb­rać-~pa­weł-rychlica 
sam-sens-życia-­mo-w so­bie-jest już-sen­sem-is­tnienia-~pa­weł-rychlica 
Świat-jest ­ki-ja­ki-go stworzy­liśmy-i ja­kiego-go przed­sta­wiamy-~pa­weł-rychlica 
me­dytac­ja-jest sta­nem-uz­dra­wianym-duchow­nym-~pa­weł-rychlica 
tyl­ko-po­zytyw­na-ener­gia-jest w sta­nie-nas-pop­ro­wadzić-do pełne­go-szczęściem-ra­ju~-pa­weł-rychlica