Sen o zjednoczonej Europie nie ma żadnych widoków na realizację; z twardych jajek nie robi się omletu.


sen-o-zjednoczonej-europie-nie-żadnych-widoków-na-realizację-z-twardych-jajek-nie-robi-ę-omletu
charles de gaullesenzjednoczonejeuropienieżadnychwidokównarealizacjętwardychjajekrobisięomletusen oo zjednoczonejzjednoczonej europieeuropie nienie mama żadnychżadnych widokówwidoków nana realizacjęz twardychtwardych jajekjajek nienie robirobi sięsię omletusen o zjednoczonejo zjednoczonej europiezjednoczonej europie nieeuropie nie manie ma żadnychma żadnych widokówżadnych widoków nawidoków na realizacjęz twardych jajektwardych jajek niejajek nie robinie robi sięrobi się omletusen o zjednoczonej europieo zjednoczonej europie niezjednoczonej europie nie maeuropie nie ma żadnychnie ma żadnych widokówma żadnych widoków nażadnych widoków na realizacjęz twardych jajek nietwardych jajek nie robijajek nie robi sięnie robi się omletusen o zjednoczonej europie nieo zjednoczonej europie nie mazjednoczonej europie nie ma żadnycheuropie nie ma żadnych widokównie ma żadnych widoków nama żadnych widoków na realizacjęz twardych jajek nie robitwardych jajek nie robi sięjajek nie robi się omletu

Miękkie fotele nie zwalniają od twardych obowiązków.Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi.To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów.Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany.Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.