Sen z połącze­niem Ciebie To dla mnie sen Z które­go nie chcę się zbudzić Z Tobą we śnie być To coś pięknego Ja i Ty Ciało przy ciele Dłoń w dłoni Myśl w myśli Jak­byśmy by­li jednością Nie chcę się z te­go snu obudzić Chce byśmy zos­ta­li tak na zawsze Gdzie czas nie zbudzi nas ...... 19.01.2015....z de­dyk.dla M.... றiℓℓ...


sen-z połącze­niem-ciebie-to-dla-mnie-sen-z które­go-nie chcę ę-zbudzić-z-tobą-we śnie-być-to-coś-pięknego-ja-i ty-ciało-przy
millsenz połącze­niemciebietodlamniesenz które­gonie chcę sięzbudzićtobąwe śniebyćcośpięknegojai tyciałoprzycieledłońw dłonimyślw myślijak­byśmyby­lijednościąniechcę sięz te­gosnuobudzićchcebyśmyzos­ta­litakna zawszegdzieczasnie zbudzinas19012015zde­dykdlaறiℓℓsen z połącze­niemz połącze­niem ciebiedla mniemnie sensen z które­goz które­go nie chcę sięnie chcę się zbudzićzbudzić zz tobątobą we śniewe śnie byćcoś pięknegopięknego jaja i tyi ty ciałociało przyprzy cieleciele dłońdłoń w dłoniw dłoni myślmyśl w myśliw myśli jak­byśmyjak­byśmy by­liby­li jednościąjednością nienie chcę sięchcę się z te­goz te­go snusnu obudzićobudzić chcechce byśmybyśmy zos­ta­lizos­ta­li taktak na zawszena zawsze gdziegdzie czasczas nie zbudzinie zbudzi nasnassen z połącze­niem ciebieciebie to dladla mnie senmnie sen z które­gosen z które­go nie chcę sięz które­go nie chcę się zbudzićnie chcę się zbudzić zzbudzić z tobąz tobą we śnietobą we śnie byćbyć to coścoś pięknego japięknego ja i tyja i ty ciałoi ty ciało przyciało przy cieleprzy ciele dłońciele dłoń w dłonidłoń w dłoni myślw dłoni myśl w myślimyśl w myśli jak­byśmyw myśli jak­byśmy by­lijak­byśmy by­li jednościąby­li jednością niejednością nie chcę sięnie chcę się z te­gochcę się z te­go snuz te­go snu obudzićsnu obudzić chceobudzić chce byśmychce byśmy zos­ta­libyśmy zos­ta­li takzos­ta­li tak na zawszetak na zawsze gdziena zawsze gdzie czasgdzie czas nie zbudziczas nie zbudzi nasnie zbudzi nas

Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- Bo kto jak nie ja Do­da ci sen­su życia Melancholijność 24.03.2015....dla M... றiℓℓ...Chcę Ciebie pośród łąk mglistych, z maków pol­nych zry­wać dla Ciebie czerwień, chwy­tać wiatr z je­zior czystych, chlus­tać sie z Tobą pośród fal błękitnych, łapać od­dech w ciem­nościach lasów. Być bliżej Ciebie, Całować two­je pro­mien­ne usta, uk­ry­te pośród gór skalistych. gdziekol­wiek jesteś, wiem, że zawsze przy mnie, we mnie........pozostaniesz