Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej osoby.


sens-życia-polega-na-tym-aby-cieszyć-ę-z-niego-i-czynić-go-piękniejszym-dla-każdej-ludzkiej-osoby
david ben gurionsensżyciapoleganatymabycieszyćsięniegoczynićgopiękniejszymdlakażdejludzkiejosobysens życiażycia polegapolega nana tymaby cieszyćcieszyć sięz niegoniego ii czynićczynić gogo piękniejszympiękniejszym dladla każdejkażdej ludzkiejludzkiej osobysens życia polegażycia polega napolega na tymaby cieszyć sięcieszyć się zsię z niegoz niego iniego i czynići czynić goczynić go piękniejszymgo piękniejszym dlapiękniejszym dla każdejdla każdej ludzkiejkażdej ludzkiej osobysens życia polega nażycia polega na tymaby cieszyć się zcieszyć się z niegosię z niego iz niego i czynićniego i czynić goi czynić go piękniejszymczynić go piękniejszym dlago piękniejszym dla każdejpiękniejszym dla każdej ludzkiejdla każdej ludzkiej osobysens życia polega na tymaby cieszyć się z niegocieszyć się z niego isię z niego i czynićz niego i czynić goniego i czynić go piękniejszymi czynić go piękniejszym dlaczynić go piękniejszym dla każdejgo piękniejszym dla każdej ludzkiejpiękniejszym dla każdej ludzkiej osoby

Sens życia po­lega na tym, by cie­szyć się z niego i czy­nić go piękniej­szym dla każdej ludzkiej istoty.Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak, jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia.Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju.Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść.