Sens życia widzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celów i ba­rier. Jeśli je osiągam, wyz­naczam so­bie no­we cele.


sens-życia-widzę-w dążeniu-do pos­­wionych-so­bie-celów-i ba­rier-jeśli  osiągam-wyz­naczam-so­bie-no­we-cele
mateusz piecki schizoidalnysensżyciawidzęw dążeniudo pos­ta­wionychso­biecelówi ba­rierjeśli je osiągamwyz­naczamno­wecelesens życiażycia widzęwidzę w dążeniuw dążeniu do pos­ta­wionychdo pos­ta­wionych so­bieso­bie celówcelów i ba­rierwyz­naczam so­bieso­bie no­weno­we celesens życia widzężycia widzę w dążeniuwidzę w dążeniu do pos­ta­wionychw dążeniu do pos­ta­wionych so­biedo pos­ta­wionych so­bie celówso­bie celów i ba­rierwyz­naczam so­bie no­weso­bie no­we celesens życia widzę w dążeniużycia widzę w dążeniu do pos­ta­wionychwidzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­biew dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celówdo pos­ta­wionych so­bie celów i ba­rierwyz­naczam so­bie no­we celesens życia widzę w dążeniu do pos­ta­wionychżycia widzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­biewidzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celóww dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celów i ba­rier

Życia nikt za mnie nie przeżyje, więc sa­ma wyz­naczam so­bie ce­le i sta­ram się je reali­zować. Cza­sem war­to posłuchać czy­jejś mądrej ra­dy, ale żyje się głównie dla siebie, a nie po to, żeby ko­muś coś udo­wod­nić lub spełnić czy­jeś oczekiwania.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Ile ra­zy Kłapou­chy gu­bił ogon, tak ja gu­bię sens życia...Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.