Sensowne działanie nie zastanawia się najpierw nad przyszłością, lecz jest uszczęśliwiającą teraźniejszością, spełnieniem siebie; satysfakcja nie jest umiejscowiona poza działaniem, lecz w nim samym.


sensowne-działanie-nie-zastanawia-ę-najpierw-nad-przyszłośą-lecz-jest-uszczęśliwiającą-teraźniejszośą-spełnieniem-siebie-satysfakcja-nie
arthur bruhlmeiersensownedziałanieniezastanawiasięnajpierwnadprzyszłościąleczjestuszczęśliwiającąteraźniejszościąspełnieniemsiebiesatysfakcjaumiejscowionapozadziałaniemnimsamymsensowne działaniedziałanie nienie zastanawiazastanawia sięsię najpierwnajpierw nadnad przyszłościąlecz jestjest uszczęśliwiającąuszczęśliwiającą teraźniejszościąspełnieniem siebiesatysfakcja nienie jestjest umiejscowionaumiejscowiona pozapoza działaniemlecz ww nimnim samymsensowne działanie niedziałanie nie zastanawianie zastanawia sięzastanawia się najpierwsię najpierw nadnajpierw nad przyszłościąlecz jest uszczęśliwiającąjest uszczęśliwiającą teraźniejszościąsatysfakcja nie jestnie jest umiejscowionajest umiejscowiona pozaumiejscowiona poza działaniemlecz w nimw nim samym

Narzekanie mężczyzny oznacza, że zastanawia się nad spełnieniem kobiecej prośby.Jeżeli krytyka czekając na arcydzieła nie towarzyszy pisarstwu, lecz unosi się nad nim wołając: Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.Każda po­ra jest dob­ra na ref­lek­sje, a roczni­ca urodzin to czas w którym człowiek nie po­winien się zas­ta­nawiać nad przyszłością, ani myśleć o przeszłości. Dziś jest Twój dzień Ka­mil, zat­rzy­maj się w nim.Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje.Dopominając się dla siebie praw człowiek zapomina, ze jest zwierzęciem: jest nim koniecznie, lecz bez praw i czuje się zmuszony to ukrywać.