Sensowne działanie nie zastanawia się najpierw nad przyszłością, lecz jest uszczęśliwiającą teraźniejszością, spełnieniem siebie; satysfakcja nie jest umiejscowiona poza działaniem, lecz w nim samym.


sensowne-działanie-nie-zastanawia-ę-najpierw-nad-przyszłośą-lecz-jest-uszczęśliwiającą-teraźniejszośą-spełnieniem-siebie-satysfakcja-nie
arthur bruhlmeiersensownedziałanieniezastanawiasięnajpierwnadprzyszłościąleczjestuszczęśliwiającąteraźniejszościąspełnieniemsiebiesatysfakcjaumiejscowionapozadziałaniemnimsamymsensowne działaniedziałanie nienie zastanawiazastanawia sięsię najpierwnajpierw nadnad przyszłościąlecz jestjest uszczęśliwiającąuszczęśliwiającą teraźniejszościąspełnieniem siebiesatysfakcja nienie jestjest umiejscowionaumiejscowiona pozapoza działaniemlecz ww nimnim samymsensowne działanie niedziałanie nie zastanawianie zastanawia sięzastanawia się najpierwsię najpierw nadnajpierw nad przyszłościąlecz jest uszczęśliwiającąjest uszczęśliwiającą teraźniejszościąsatysfakcja nie jestnie jest umiejscowionajest umiejscowiona pozaumiejscowiona poza działaniemlecz w nimw nim samym

Narzekanie mężczyzny oznacza, że zastanawia się nad spełnieniem kobiecej prośby. -John Gray
narzekanie-mężczyzny-oznacza-że-zastanawia-ę-nad-spełnieniem-kobiecej-prośby
Dopominając się dla siebie praw człowiek zapomina, ze jest zwierzęciem: jest nim koniecznie, lecz bez praw i czuje się zmuszony to ukrywać. -Georges Bataille
dopominając-ę-dla-siebie-praw-człowiek-zapomina-ze-jest-zwierzęciem-jest-nim-koniecznie-lecz-bez-praw-i-czuje-ę-zmuszony-to-ukrywać