Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.


sensu-zdania-nie-można-określić-dopóki-nie-jest-ono-kompletne-i-doprowadzone-do-kropki-z-sensem-życia-może-być-podobnie-dopóki-życie-trwa
john s. dunnesensuzdanianiemożnaokreślićdopókijestonokompletnedoprowadzonedokropkisensemżyciamożebyćpodobniedopókiżycietrwatrakcieformowaniasiędopierogdysiędopełniłodoszłopunktukońcowegośmiercinabywacałkowicieokreślonegosensusensu zdaniazdania nienie możnamożna określićdopóki nienie jestjest onoono kompletnekompletne ii doprowadzonedoprowadzone dodo kropkiz sensemsensem życiażycia możemoże byćbyć podobniedopóki życieżycie trwajest onoono ww trakcietrakcie formowaniaformowania siędopiero gdygdy sięsię dopełniłodopełniło ii doszłodoszło dodo punktupunktu końcowegokońcowego ww śmiercinabywa całkowiciecałkowicie określonegookreślonego sensusensu zdania niezdania nie możnanie można określićdopóki nie jestnie jest onojest ono kompletneono kompletne ikompletne i doprowadzonei doprowadzone dodoprowadzone do kropkiz sensem życiasensem życia możeżycia może byćmoże być podobniedopóki życie trwajest ono wono w trakciew trakcie formowaniatrakcie formowania siędopiero gdy sięgdy się dopełniłosię dopełniło idopełniło i doszłoi doszło dodoszło do punktudo punktu końcowegopunktu końcowego wkońcowego w śmiercinabywa całkowicie określonegocałkowicie określonego sensu

Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko.Niepowodzenia, a w ich wyniku frustracje, powodują poczucie niemocy, obniżają poczucie własnej wartości. Nasilenie niepowodzeń prowadzi zaś do powstania kryzysu egzystencjalnego. Wiąże się ono często z utratą sensu życia, świata wartości. Sens życia to wytyczenie jasnego, praktycznego i możliwego do zaaprobowania kierunku działania na przyszłość, a bez zaspokojenia tej potrzeby człowiek nie może funkcjonować normalnie.