Ser­ce biło jej moc­niej, ilek­roć wspo­minała swój sen. To było ta­kie cu­dow­ne, kochać i być kochaną. Po prze­budze­niu czuła się zwyczaj­nie porzucona.


ser­-biło-jej-moc­niej-ilek­roć-wspo­minała-swój-sen-to było-­kie-cu­dow­ne-kochać-i być-kochaną-po prze­budze­niu-czuła ę
olivia goldsmithser­cebiłojejmoc­niejilek­roćwspo­minałaswójsento byłota­kiecu­dow­nekochaći byćkochanąpo prze­budze­niuczuła sięzwyczaj­nieporzuconaser­ce biłobiło jejjej moc­niejilek­roć wspo­minaławspo­minała swójswój sento było ta­kieta­kie cu­dow­nekochać i byći być kochanąpo prze­budze­niu czuła sięczuła się zwyczaj­niezwyczaj­nie porzuconaser­ce biło jejbiło jej moc­niejilek­roć wspo­minała swójwspo­minała swój sento było ta­kie cu­dow­nekochać i być kochanąpo prze­budze­niu czuła się zwyczaj­nieczuła się zwyczaj­nie porzucona

Ludzie nie zro­zumieli­by, a ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśniania, zwyczaj­nie dla­tego, że w głębi ser­ca wiem, ja­kie to było prawdziwe. -Nicholas Sparks
ludzie-nie zro­zumieli­by-a ja nie od­czu­wam-pot­rze­by-wy­jaśniania-zwyczaj­nie-dla­tego-że w głębi-ser­ca-wiem-ja­kie