Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice.


ser­-jak fir­­ment- swo­-me­teory-swo­-ko­mety-swo­-błyskawice
alfons allaisser­cejak fir­ma­mentma swo­jeme­teoryswo­jeko­metybłyskawicema swo­je me­teoryswo­je ko­metyswo­je błyskawice

Dała Ci swo­je ser­ce,a Ty z pre­medy­tacją ja zdeptałeś. Później,jak gdy­by nig­dy nic, wy­tarłeś w nie swo­je bu­ty i poszedłeś dalej...Myślałam, że trochę swo­body w związku nas ura­tuje. Nie wie­działam, że ro­zumiemy swo­bodę inaczej...Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś.Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce .