Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice.


ser­-jak fir­­ment- swo­-me­teory-swo­-ko­mety-swo­-błyskawice
alfons allaisser­cejak fir­ma­mentma swo­jeme­teoryswo­jeko­metybłyskawicema swo­je me­teoryswo­je ko­metyswo­je błyskawice

Dała Ci swo­je ser­ce,a Ty z pre­medy­tacją ja zdeptałeś. Później,jak gdy­by nig­dy nic, wy­tarłeś w nie swo­je bu­ty i poszedłeś dalej... -anja
dała-ci swo­-ser­a-ty z pre­medy­tacją-ja zdeptałeś-późniejjak-gdy­by-nig­dy-nic-wy­tarłeś-w nie swo­-bu­ty-i poszedłeś
Myślałam, że trochę swo­body w związku nas ura­tuje. Nie wie­działam, że ro­zumiemy swo­bodę inaczej... -Majka_Majdan
myśłam-że trochę-swo­body-w związku-nas-ura­tuje-nie wie­działam-że ro­zumiemy-swo­bodę-inaczej
człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
Żeby-po­konać-zło-na świecie-trze­ba-naj­pierw-po­konać-­mego-siebie-swo­ słaboś-i swo­-złe-prze­kona­nia-~pa­weł-rychlica 
Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce . -Kamis181
gdy ę-pod­da­wała-zro­zumiała-jak wiel­ki-błąd-po­pełła-od­dając-mu swo­-ser­