Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat.


ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- swoim-mis­trzem-mis­trzem mu­-być-ro­zum
cornelia funkeser­cejest słabei zmien­nełak­nietyl­komiłościi nie ma nicgor­sze­goniżuczy­nićje swoimmis­trzemmis­trzem mu­sibyćro­zumktóryśmieje sięz lek­ko­myślnościser­cadrwiz miłościja­kowyb­ry­kuna­turyniet­rwałegojak kwiatser­ce jest słabejest słabe i zmien­nełak­nie tyl­kotyl­ko miłościmiłości i nie ma nici nie ma nic gor­sze­goniż uczy­nićuczy­nić je swoimje swoim mis­trzemmis­trzem mu­si byćbyć ro­zumktóry śmieje sięśmieje się z lek­ko­myślnościz lek­ko­myślności ser­cadrwi z miłościz miłości ja­koja­ko wyb­ry­kuwyb­ry­ku na­turyna­tury niet­rwałegoniet­rwałego jak kwiatser­ce jest słabe i zmien­nełak­nie tyl­ko miłoścityl­ko miłości i nie ma nicmiłości i nie ma nic gor­sze­goniż uczy­nić je swoimuczy­nić je swoim mis­trzemmis­trzem mu­si być ro­zumktóry śmieje się z lek­ko­myślnościśmieje się z lek­ko­myślności ser­cadrwi z miłości ja­koz miłości ja­ko wyb­ry­kuja­ko wyb­ry­ku na­turywyb­ry­ku na­tury niet­rwałegona­tury niet­rwałego jak kwiat

Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.Jes­teś swoim je­dynym mis­trzem, któż jeszcze mógłby nim być? Pe­wien młody człowiek chciał zos­tać uczniem Bee­tho­vena. Gdy odeg­rał przed mis­trzem wyb­ra­ny utwór for­te­piano­wy, ten orzekł: - Mu­si pan jeszcze długo grać na for­te­pianie, za­nim pan zauważy, że nic nie umie.tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś.Nie bój się po­wie­działa, miłość może nieść za sobą tyl­ko sa­mo dob­ro, na­wet jeśli przy­pad­kiem zdarzy mu się po­hara­tać ser­ce. Pa­miętaj, że w naj­gor­szym wy­pad­ku będziesz mieć zra­nione ser­ce, a to i tak jest mniej bo­les­ne niż, gdy­byś nig­dy nie zaz­nała miłości.