Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat.


ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- swoim-mis­trzem-mis­trzem mu­-być-ro­zum
cornelia funkeser­cejest słabei zmien­nełak­nietyl­komiłościi nie ma nicgor­sze­goniżuczy­nićje swoimmis­trzemmis­trzem mu­sibyćro­zumktóryśmieje sięz lek­ko­myślnościser­cadrwiz miłościja­kowyb­ry­kuna­turyniet­rwałegojak kwiatser­ce jest słabejest słabe i zmien­nełak­nie tyl­kotyl­ko miłościmiłości i nie ma nici nie ma nic gor­sze­goniż uczy­nićuczy­nić je swoimje swoim mis­trzemmis­trzem mu­si byćbyć ro­zumktóry śmieje sięśmieje się z lek­ko­myślnościz lek­ko­myślności ser­cadrwi z miłościz miłości ja­koja­ko wyb­ry­kuwyb­ry­ku na­turyna­tury niet­rwałegoniet­rwałego jak kwiatser­ce jest słabe i zmien­nełak­nie tyl­ko miłoścityl­ko miłości i nie ma nicmiłości i nie ma nic gor­sze­goniż uczy­nić je swoimuczy­nić je swoim mis­trzemmis­trzem mu­si być ro­zumktóry śmieje się z lek­ko­myślnościśmieje się z lek­ko­myślności ser­cadrwi z miłości ja­koz miłości ja­ko wyb­ry­kuja­ko wyb­ry­ku na­turywyb­ry­ku na­tury niet­rwałegona­tury niet­rwałego jak kwiat

Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś