Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.


ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
cornelia funkeser­cejest słabei zmien­nełak­nietyl­komiłościi nie ma nicgor­sze­goniżuczy­nićje włas­nymmistrzemser­ce jest słabejest słabe i zmien­nełak­nie tyl­kotyl­ko miłościmiłości i nie ma nici nie ma nic gor­sze­goniż uczy­nićuczy­nić je włas­nymje włas­nym mistrzemser­ce jest słabe i zmien­nełak­nie tyl­ko miłoścityl­ko miłości i nie ma nicmiłości i nie ma nic gor­sze­goniż uczy­nić je włas­nymuczy­nić je włas­nym mistrzemłak­nie tyl­ko miłości i nie ma nictyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­goniż uczy­nić je włas­nym mistrzemłak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go

Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery
nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Umysł jest swoim włas­nym pa­nem i sam pot­ra­fi niebem uczy­nić piekło i piekłem niebo. -John Milton
umysł-jest swoim-włas­nym-pa­nem-i sam-pot­ra­fi-niebem-uczy­ć-piekło-i piekłem-niebo
Nie ma nic gor­sze­go jak uświado­mienie so­bie , że jest się bez­nadziej­nym . -nasia
nie- nic-gor­sze­go-jak uświado­mienie-so­bie- że jest ę-bez­nadziej­nym
Nie ma nic gor­sze­go niż spo­koj­na rze­ka codzien­nych bez­na­miętnych up­rzej­mości gdy cze­ka się na górski stru­mień na­miętności i miłości. [MIJANKI]  -Nynulka
nie- nic-gor­sze­go-ż-spo­koj­na-rze­ka-codzien­nych-bez­na­miętnych-up­rzej­moś-gdy-cze­ka ę-na górski-stru­mień-na­miętnoś