Ser­ce ko­biety doz­na­je w życiu więcej za­wodów niźli jej ner­wy. Ale te os­tatnie by­wają dla niej bar­dziej nieukojone.


ser­-ko­biety-doz­na­-w życiu-więcej-za­wodów-źli-jej-ner­wy-ale te os­tatnie-by­wają-dla-niej-bar­dziej-nieukojone
wacław berentser­ceko­bietydoz­na­jew życiuwięcejza­wodówniźlijejner­wyale te os­tatnieby­wajądlaniejbar­dziejnieukojoneser­ce ko­bietyko­biety doz­na­jedoz­na­je w życiuw życiu więcejwięcej za­wodówza­wodów niźliniźli jejjej ner­wyale te os­tatnie by­wająby­wają dladla niejniej bar­dziejbar­dziej nieukojoneser­ce ko­biety doz­na­jeko­biety doz­na­je w życiudoz­na­je w życiu więcejw życiu więcej za­wodówwięcej za­wodów niźliza­wodów niźli jejniźli jej ner­wyale te os­tatnie by­wają dlaby­wają dla niejdla niej bar­dziejniej bar­dziej nieukojoneser­ce ko­biety doz­na­je w życiuko­biety doz­na­je w życiu więcejdoz­na­je w życiu więcej za­wodóww życiu więcej za­wodów niźliwięcej za­wodów niźli jejza­wodów niźli jej ner­wyale te os­tatnie by­wają dla niejby­wają dla niej bar­dziejdla niej bar­dziej nieukojoneser­ce ko­biety doz­na­je w życiu więcejko­biety doz­na­je w życiu więcej za­wodówdoz­na­je w życiu więcej za­wodów niźliw życiu więcej za­wodów niźli jejwięcej za­wodów niźli jej ner­wyale te os­tatnie by­wają dla niej bar­dziejby­wają dla niej bar­dziej nieukojone

Serce kobiety doznaje w życiu więcej zawodów niźli jej nerwy. Ale te ostatnie bywają dla niej bardziej nieukojone.By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze.Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Mieli o wiele więcej ta­len­tu niż ja, strasznie mnie to de­ner­wo­wało, że by­li ode mnie lep­si, ale to spra­wiało, że chciałem jeszcze bar­dziej wal­czyć, żeby być lep­szym niż oni.Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu.Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...