Ser­ce ko­biety doz­na­je w życiu więcej za­wodów niźli jej ner­wy. Ale te os­tatnie by­wają dla niej bar­dziej nieukojone.


ser­-ko­biety-doz­na­-w życiu-więcej-za­wodów-źli-jej-ner­wy-ale te os­tatnie-by­wają-dla-niej-bar­dziej-nieukojone
wacław berentser­ceko­bietydoz­na­jew życiuwięcejza­wodówniźlijejner­wyale te os­tatnieby­wajądlaniejbar­dziejnieukojoneser­ce ko­bietyko­biety doz­na­jedoz­na­je w życiuw życiu więcejwięcej za­wodówza­wodów niźliniźli jejjej ner­wyale te os­tatnie by­wająby­wają dladla niejniej bar­dziejbar­dziej nieukojoneser­ce ko­biety doz­na­jeko­biety doz­na­je w życiudoz­na­je w życiu więcejw życiu więcej za­wodówwięcej za­wodów niźliza­wodów niźli jejniźli jej ner­wyale te os­tatnie by­wają dlaby­wają dla niejdla niej bar­dziejniej bar­dziej nieukojoneser­ce ko­biety doz­na­je w życiuko­biety doz­na­je w życiu więcejdoz­na­je w życiu więcej za­wodóww życiu więcej za­wodów niźliwięcej za­wodów niźli jejza­wodów niźli jej ner­wyale te os­tatnie by­wają dla niejby­wają dla niej bar­dziejdla niej bar­dziej nieukojoneser­ce ko­biety doz­na­je w życiu więcejko­biety doz­na­je w życiu więcej za­wodówdoz­na­je w życiu więcej za­wodów niźliw życiu więcej za­wodów niźli jejwięcej za­wodów niźli jej ner­wyale te os­tatnie by­wają dla niej bar­dziejby­wają dla niej bar­dziej nieukojone

Serce kobiety doznaje w życiu więcej zawodów niźli jej nerwy. Ale te ostatnie bywają dla niej bardziej nieukojone. -Wacław Berent
serce-kobiety-doznaje-w-życiu-więcej-zawodów-źli-jej-nerwy-ale-te-ostatnie-bywają-dla-niej-bardziej-nieukojone
By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami