Ser­ce nie od­poczy­wa, ale skrzydła muszą od­począć ...


ser­-nie od­poczy­wa-ale-skrzydła-muszą-od­począć
cykamser­cenie od­poczy­waaleskrzydłamusząod­począćser­ce nie od­poczy­waale skrzydłaskrzydła musząmuszą od­począćod­począćale skrzydła musząskrzydła muszą od­począćmuszą od­począćale skrzydła muszą od­począćskrzydła muszą od­począćale skrzydła muszą od­począć

His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej.Korzystając z doświadczenia ornitologów. Żeby pisarze mogli rozwinąć skrzydła, muszą mieć swobodę korzystania z piór.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Muszą da­wać z siebie wszys­tko i grać dla klu­bu i dla mnie, ale nie muszą mnie kochać. (o zawodnikach) Widząc, że ci skrzydła rosną, nie raduj się jeszcze, że jesteś poetą. Wiatrak też ma skrzydła.Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.