Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki...


ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
ewerinaser­ceotaczaciepłotwoichsłówproszęnie puszczajmo­jejrękiser­ce otaczaotacza ciepłociepło twoichtwoich słówsłów proszęproszę nie puszczajnie puszczaj mo­jejmo­jej rękiser­ce otacza ciepłootacza ciepło twoichciepło twoich słówtwoich słów proszęsłów proszę nie puszczajproszę nie puszczaj mo­jejnie puszczaj mo­jej rękiser­ce otacza ciepło twoichotacza ciepło twoich słówciepło twoich słów proszętwoich słów proszę nie puszczajsłów proszę nie puszczaj mo­jejproszę nie puszczaj mo­jej rękiser­ce otacza ciepło twoich słówotacza ciepło twoich słów proszęciepło twoich słów proszę nie puszczajtwoich słów proszę nie puszczaj mo­jejsłów proszę nie puszczaj mo­jej ręki

Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg
psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
- Tak bar­dzo przy­wiązałaś się do mo­jej ręki ? Mo­ze Ci ja zo­tawie - Nie wo­lała bym coś in­ne­go - Co ?  - Two­je ser­ce ... ON WSTAŁ I WYSZEDŁ ... -nasia
 tak-bar­dzo-przy­wiązałaś ę-do mo­jej-ręki- mo­ze-ci ja zo­tawie-nie-wo­ła-bym-coś-in­ne­go-co  -two­-ser­-on