Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać 


ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać 
natala ;)ser­ceweź sięw garśći po­kochajko­gośty ro­zumzro­zumże nie takłat­wopokochać ser­ce weź sięweź się w garśćw garść i po­kochaji po­kochaj ko­gośty ro­zum zro­zumzro­zum że nie także nie tak łat­wołat­wo ko­gośko­goś pokochać ser­ce weź się w garśćweź się w garść i po­kochajw garść i po­kochaj ko­gośko­goś a ty ro­zuma ty ro­zum zro­zumty ro­zum zro­zum że nie takzro­zum że nie tak łat­woże nie tak łat­wo ko­gośłat­wo ko­goś pokochać ser­ce weź się w garść i po­kochajweź się w garść i po­kochaj ko­gośi po­kochaj ko­goś a ty ro­zumko­goś a ty ro­zum zro­zuma ty ro­zum zro­zum że nie takty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wozro­zum że nie tak łat­wo ko­gośże nie tak łat­wo ko­goś pokochać ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­gośw garść i po­kochaj ko­goś a ty ro­zumi po­kochaj ko­goś a ty ro­zum zro­zumko­goś a ty ro­zum zro­zum że nie taka ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­woty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­gośzro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać 

Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny.Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione.Ro­zum us­po­kaja, ale ser­ce i tak wie swoje.