Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku.


ser­-zbyt-wiele-pamię-każdą-de­cyzję-każdą-drogę-każda z nich-krę-niczym-w pniu- spróchniała-miłość-wy­ryła
artystkaaaser­cezbytwielepamiętakażdąde­cyzjękażdądrogękażda z nichkrętaniczymw pniu spróchniałamiłośćwy­ryłapierścieniepier­wszypo­całuneki te nieśmiałespojrzeniekażdydzieńtydzieńmiesiącczypółrokujużna zaw­szera­zembez naj­mniej­sze­gosa­mot­ne­gokrokuser­ce zbytzbyt wielewiele pamiętakażdą de­cyzjękażdą drogędrogę każda z nichkażda z nich krętakręta niczymniczym w pniu spróchniała miłośćmiłość wy­ryławy­ryła pierścieniepier­wszy po­całunekpo­całunek i te nieśmiałei te nieśmiałe spojrzeniespojrzenie każdykażdy dzieńmiesiąc czyczy półpół rokujuż na zaw­szena zaw­sze ra­zemra­zem bez naj­mniej­sze­gosa­mot­ne­go krokuser­ce zbyt wielezbyt wiele pamiętakażdą drogę każda z nichdrogę każda z nich krętakażda z nich kręta niczymkręta niczym w pniu spróchniała miłość wy­ryłamiłość wy­ryła pierścieniepier­wszy po­całunek i te nieśmiałepo­całunek i te nieśmiałe spojrzeniei te nieśmiałe spojrzenie każdyspojrzenie każdy dzieńmiesiąc czy półczy pół rokujuż na zaw­sze ra­zemna zaw­sze ra­zem bez naj­mniej­sze­go

Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.Nieważne czy kochasz po raz pier­wszy, czy set­ny. Żad­nej miłości nie możesz do siebie porówny­wać, każda z nich była na swój sposób beznadziejna.Szum liści w powietrzu przy­wołuje mi Ciebie wra­casz z każdym powiewem Two­je oczy - Two­je spojrzenie Two­je war­gi - Twój pocałunek Two­je dłonie - Twój dotyk Pa­miętam dos­ko­nale i  dos­ko­nale chcę pamiętać każdy dzień, każdą godzinę i każdą minutę z Tobą Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*