Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie.


ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
stefan wyszyńskiser­cemnie możnasłużyćza pieniądzeser­cemsłuży sięza dar­mobezinteresownieser­cem nie możnanie można służyćsłużyć za pieniądzeser­cem służy sięsłuży się za dar­moser­cem nie można służyćnie można służyć za pieniądzeser­cem służy się za dar­moser­cem nie można służyć za pieniądze

Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można.Ten dzień nie za­powiadał się tak bym roz­pa­lał ser­ce miłością tą którą dażę te is­to­ty dwie które pragnę kochać całym ser­cem swym.cze­mu chcę ro­bić w życiu to co ni­by mnie po­ciąga, ale da­je prak­tycznie tyl­ko pieniądze niż to, co kocham całym ser­cem ale mało z te­go zys­ku jest? Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie.Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu...Ro­zumem, czy ser­cem? Kiero­wał się tym co po­wie­dzieli mu 'kumple'.