Serca kobiet są jak owe sekretarzyki pełne szufladek zamkniętych jedna w drugiej; człowiek się wysila, lamie paznokcie i w końcu znajduje tylko zeschły kwiat, trochę kurzu albo i nic zgoła.


serca-kobiet-są-jak-owe-sekretarzyki-pełne-szufladek-zamkniętych-jedna-w-drugiej-człowiek-ę-wysila-lamie-paznokcie-i-w-końcu-znajduje-tylko
gustaw flaubertsercakobietjakowesekretarzykipełneszufladekzamkniętychjednadrugiejczłowieksięwysilalamiepaznokciekońcuznajdujetylkozeschłykwiattrochękurzualboniczgołaserca kobietkobiet sąsą jakjak oweowe sekretarzykisekretarzyki pełnepełne szufladekszufladek zamkniętychzamkniętych jednajedna ww drugiejczłowiek sięsię wysilalamie paznokciepaznokcie iw końcukońcu znajdujeznajduje tylkotylko zeschłyzeschły kwiattrochę kurzukurzu alboalbo ii nicnic zgołaserca kobiet sąkobiet są jaksą jak owejak owe sekretarzykiowe sekretarzyki pełnesekretarzyki pełne szufladekpełne szufladek zamkniętychszufladek zamkniętych jednazamkniętych jedna wjedna w drugiejczłowiek się wysilalamie paznokcie ipaznokcie i wi w końcuw końcu znajdujekońcu znajduje tylkoznajduje tylko zeschłytylko zeschły kwiattrochę kurzu albokurzu albo ialbo i nici nic zgoła

Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości.Ludzie, którzy z lubością przypatrują się rozlewowi krwi, choćby tylko zwierząt, albo już są okrutni, albo mogą w końcu popaść w okrucieństwo.Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze...Pierwsza miłość kobiety rodzi się z wyobraźni, druga z serca, a wszystkie następne ze zmysłów. Dziewięć kobiet zabiera dziesiątą część życia. Jedna jedyna może je zabrać całe.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna.