Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie.


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
honore de balzacsercekobietycnotliwejjestjednąstrunębogatszelububoższeniżserceinnychkobietzależnieodtegozasługujeonanabezgranicznypodziwpolitowanieserce kobietykobiety cnotliwejcnotliwej jestjest oo jednąjedną strunęstrunę bogatszebogatsze lublub uboższeuboższe niżniż serceserce innychinnych kobietzależnie odod tegotego zasługujezasługuje onaona nana bezgranicznybezgraniczny podziwpodziw lublub nana politowanieserce kobiety cnotliwejkobiety cnotliwej jestcnotliwej jest ojest o jednąo jedną strunęjedną strunę bogatszestrunę bogatsze lubbogatsze lub uboższelub uboższe niżuboższe niż serceniż serce innychserce innych kobietzależnie od tegood tego zasługujetego zasługuje onazasługuje ona naona na bezgranicznyna bezgraniczny podziwbezgraniczny podziw lubpodziw lub nalub na politowanie

Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Niejednemu krzyczący podziw jego naśladowców lub wielbicieli więcej szkodzi, niż zazdrość krytyków.Języczek u wagi. Chwalą lub ganią zależnie od tego, czy jedno, czy drugie daje lepszą okazję błyśnięcia bystrością sądu.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę