Serce powinno tylko samo siebie mieć za widza i świadka.


serce-powinno-tylko-samo-siebie-mieć-za-widza-i-świadka
ernest renansercepowinnotylkosamosiebiemiećzawidzaświadkaserce powinnopowinno tylkotylko samosamo siebiesiebie miećmieć zaza widzawidza ii świadkaserce powinno tylkopowinno tylko samotylko samo siebiesamo siebie miećsiebie mieć zamieć za widzaza widza iwidza i świadkaserce powinno tylko samopowinno tylko samo siebietylko samo siebie miećsamo siebie mieć zasiebie mieć za widzamieć za widza iza widza i świadkaserce powinno tylko samo siebiepowinno tylko samo siebie miećtylko samo siebie mieć zasamo siebie mieć za widzasiebie mieć za widza imieć za widza i świadka

Ser­ce tyl­ko sa­mo siebie po­win­no mieć za widza i świadka.Pamiętaj, że ludzie oceniają głównie twoje uczynki, nie zamiary. Możesz mieć w piersi złote serce, ale takie samo ma jajko ugotowane na twardo.Serce: Serce samo stanowi o sobie.Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną.Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-