Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły.


serce-zajęte-miłośą-podobne-jest-do-powierzchni-wody-mocno-wzburzonej-która-tylko-sama-sobie-zostawiona-naturalnym-sposobem-może-odzyskać
stanisław leszczyńskisercezajętemiłościąpodobnejestdopowierzchniwodymocnowzburzonejktóratylkosamasobiezostawionanaturalnymsposobemmożeodzyskaćspokojnośćjasnośćwszystkieinneśrodkibardziejbyjeszczewzburzyłyserce zajętezajęte miłościąpodobne jestjest dodo powierzchnipowierzchni wodywody mocnomocno wzburzonejktóra tylkotylko samasama sobiesobie zostawionanaturalnym sposobemsposobem możemoże odzyskaćodzyskać spokojnośćspokojność ii jasnośćwszystkie inneinne środkiśrodki bardziejbardziej byby jąją jeszczejeszcze wzburzyłyserce zajęte miłościąpodobne jest dojest do powierzchnido powierzchni wodypowierzchni wody mocnowody mocno wzburzonejktóra tylko samatylko sama sobiesama sobie zostawionanaturalnym sposobem możesposobem może odzyskaćmoże odzyskać spokojnośćodzyskać spokojność ispokojność i jasnośćwszystkie inne środkiinne środki bardziejśrodki bardziej bybardziej by jąby ją jeszczeją jeszcze wzburzyły

Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Prawdziwa miłość jest chorobą, a czas lekarzem, który nie może przyjść, bo ma zajęte wszystkie terminy.Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.Uczucie miłości jest samo w sobie przyjemne dla osoby, która go doznaje. Łagodzi uspokaja serce, zdaje się sprzyjać posunięciom życiowym i przyczyniać do zdrowego stanu konstytucji ludzkiej; świadomość zaś wdzięczności i zadowolenia, które musi wzbudzić w człowieku, będącym przedmiotem miłości, czyni ją jeszcze bardziej przyjemną.Jedyna rzecz, którą warto posiąść to prawda, jest bardziej przejmująca od miłości, bardziej radosna i roznamiętniająca. Nie zawiedzie nigdy, gdy wszystko inne zawodzi.Ból jest świętym aniołem - on to bardziej aniżeli wszystkie inne radości tego świata sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość.