Set­ki ludzi mogą mówić za jed­ne­go, który myśli, ale ty­siące mogą myśleć za jed­ne­go, który umie patrzeć. Hun­dreds of peop­le can talk for one who can think, but thousan­ds can think for one who can see. (ang.) 


set­ki-ludzi-mogą-mówić-za jed­ne­go-który-myśli-ale-ty­ą-mogą-myść-za jed­ne­go-który-umie-patrzeć-hun­dreds-of peop­-can-talk
john ruskinset­kiludzimogąmówićza jed­ne­goktórymyślialety­siącemyślećumiepatrzećhun­dredsof peop­lecantalkforonewhothinkbutthousan­dsthinkseeang set­ki ludziludzi mogąmogą mówićmówić za jed­ne­goktóry myśliale ty­siącety­siące mogąmogą myślećmyśleć za jed­ne­goktóry umieumie patrzećhun­dreds of peop­leof peop­le cancan talktalk forone whowho cancan thinkbut thousan­dsthousan­ds cancan thinkthink forone whowho cancan seeset­ki ludzi mogąludzi mogą mówićmogą mówić za jed­ne­goale ty­siące mogąty­siące mogą myślećmogą myśleć za jed­ne­goktóry umie patrzećhun­dreds of peop­le canof peop­le can talkcan talk fortalk for onefor one whoone who canwho can thinkbut thousan­ds canthousan­ds can thinkcan think forthink for onefor one whoone who canwho can see

Kary mogą wykluczyć ze społeczności obywatela, który postradawszy obyczaje, gwałci prawa; ale jeżeli całe społeczeństwo straciło obyczaje, zali je przywrócą? Kary mogą zapewne zapobiec wielu następstwom powszechnego zła, ale nie poprawią tego zlNa­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.) Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.Czuję się bar­dziej związa­na z ludźmi z dna niż z ty­mi ze szczy­tu i oni [rodzi­na królew­ska] nie mogą mi te­go darować. I feel much clo­ser to peop­le at the bot­tom than to peop­le at the top and they (the royal fa­mily) don't for­gi­ve me for it.Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi. A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.)