Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...


siądź-obok-przytomnie-trwaj-trwaj-bym-nie przepadł-i przytul-spójrz-w oczy-tak-chcę-te­go-więcej-bo cały-mój
to_tylko__jasiądźobokprzytomnietrwajtrwajbymnie przepadłi przytulspójrzw oczytakchcęte­gowięcejbo całymójświatjestciebiewartkażdydzieńprzyto­biespędzićchcętouśmiechtwójoczytweus­tatwena­dajążyciusenssiądź obokobok przytomnieprzytomnie trwajtrwaj trwajtrwaj bymbym nie przepadłnie przepadł i przytuli przytul spójrzspójrz w oczyw oczy taktak chcęchcę te­gote­go więcejwięcej bo całybo cały mójmój światświat jestjest ciebieciebie wartwart każdykażdy mójmój dzieńprzy to­bieto­bie spędzićspędzić chcęuśmiech twójoczy tweus­ta twena­dają życiużyciu senssiądź obok przytomnieobok przytomnie trwajprzytomnie trwaj trwajtrwaj trwaj bymtrwaj bym nie przepadłbym nie przepadł i przytulnie przepadł i przytul spójrzi przytul spójrz w oczyspójrz w oczy takw oczy tak chcętak chcę te­gochcę te­go więcejte­go więcej bo caływięcej bo cały mójbo cały mój światmój świat jestświat jest ciebiejest ciebie wartciebie wart każdywart każdy mójkażdy mój dzieńprzy to­bie spędzićto­bie spędzić chcęchcę to uśmiechtwój to oczytwe to us­tana­dają życiu sens