Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać.


siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
kazik staszewskisiłąmożeszmi zab­raćwielealesiłąnie możeszmi nicze­godaćsiłą możeszmożesz mi zab­raćmi zab­rać wieleale siłąsiłą nie możesznie możesz mi nicze­gomi nicze­go daćsiłą możesz mi zab­raćmożesz mi zab­rać wieleale siłą nie możeszsiłą nie możesz mi nicze­gonie możesz mi nicze­go daćsiłą możesz mi zab­rać wieleale siłą nie możesz mi nicze­gosiłą nie możesz mi nicze­go daćale siłą nie możesz mi nicze­go dać

- Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje? Trzy­mając się za ręce Krzycze­liśmy so­bie tę na­miętną niemiłość Słowa się wy­rywały Sil­ne i czułe Na próżno Ciała lgnęły do siebie Po­za kontrolą Jak magnes Siłą zat­rzy­mać nie możesz A ser­ca us­ta­wione Ujem­ny­mi jo­nami Choćby chciały Żad­na siła ich nie złączy Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.