Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.


siłą-napędową-demokracji-nie-jest-miłość-do-innych-ludzi-ale-nienawiść-do-wszystkiego-spoza-plemienia-spoza-frakcji-partii-czy-narodu-'wola
john frederick fullersiłąnapędowądemokracjiniejestmiłośćdoinnychludzialenienawiśćwszystkiegospozaplemieniafrakcjipartiiczynarodu'wolapowszechna'głosiwojnętotalnąnajwiększąsiłąrekrutówsiłą napędowąnapędową demokracjidemokracji nienie jestjest miłośćmiłość dodo innychinnych ludziale nienawiśćnienawiść dodo wszystkiegowszystkiego spozaspoza plemieniaspoza frakcjipartii czyczy naroduwola powszechnapowszechna' głosigłosi wojnęwojnę totalnąnienawiść jestjest największąnajwiększą siłąsiłą rekrutówsiłą napędową demokracjinapędową demokracji niedemokracji nie jestnie jest miłośćjest miłość domiłość do innychdo innych ludziale nienawiść donienawiść do wszystkiegodo wszystkiego spozawszystkiego spoza plemieniapartii czy naroduwola powszechna' głosipowszechna' głosi wojnęgłosi wojnę totalnąa nienawiść jestnienawiść jest największąjest największą siłąnajwiększą siłą rekrutów

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste.Ekspertem jest każdy spoza regionu.Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.Nie szukaj miłości u ludzi. Nie zasłużyć na nienawiść - to już jest miłość.Siła jest moralnością ludzi, którzy chcą się wśród innych wyróżnić, i jest również moją.