Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt.


siłą-wal­czyć-o swo­- to dob­re-dla-dzi­kich-zwierząt
enniuszsiłąwal­czyćo swo­je to dob­redladzi­kichzwierzątsiłą wal­czyćwal­czyć o swo­je to dob­re dladla dzi­kichdzi­kich zwierzątsiłą wal­czyć o swo­je to dob­re dla dzi­kichdla dzi­kich zwierząt to dob­re dla dzi­kich zwierząt

Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt.Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt.Po­nieważ trzy­manie dzi­kich zwierząt jest us­ta­wowo zab­ro­nione, a zwierzęta do­mowe nie spra­wiają mi przy­jem­ności, po­zos­taję kawalerem.I cho­ciaż los by­wa dum­ny, nie bójmy się wal­czyć o rzeczy­wis­tość. Bo tyl­ko szcze­re ce­le i praw­dzi­we ser­ce pot­ra­fi zaj­rzeć w głąb człowieka.Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę.Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.