Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią.


siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
marcel achardsiłako­bietleżynie w tymco mówiąleczw tymilera­zymówiąsiła ko­bietko­biet leżyleży nie w tymlecz w tymile ra­zyra­zy mówiąsiła ko­biet leżyko­biet leży nie w tymile ra­zy mówiąsiła ko­biet leży nie w tym

Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią.Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza.Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka.Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym!Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co on mówi, wiek kobiety po tym, co o niej mówią.Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią: