Siła naszych prze­konań nie do­wodzi ich słuszności.


siła-naszych-prze­konań-nie do­wodzi-ich-słusznoś
john lockesiłanaszychprze­konańnie do­wodziichsłusznościsiła naszychnaszych prze­konańprze­konań nie do­wodzinie do­wodzi ichich słusznościsiła naszych prze­konańnaszych prze­konań nie do­wodziprze­konań nie do­wodzi ichnie do­wodzi ich słusznościsiła naszych prze­konań nie do­wodzinaszych prze­konań nie do­wodzi ichprze­konań nie do­wodzi ich słusznościsiła naszych prze­konań nie do­wodzi ichnaszych prze­konań nie do­wodzi ich słuszności

Siła przekonań nie dowodzi ich słuszności.Zmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań, i zastępo­waniu ich innymi.Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud To jest obyczaj tyranów żądać, aby ich wola zastąpiła miejsce słuszności.Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam.