Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce.


siła-rozumu-może-być-niewielka-ale-jest-stała-i-działa-zawsze-w-jednym-kierunku-podczas-gdy-ły-nierozumu-niszczą-ę-nawzajem-w-bezpłodnej
bertrand russellsiłarozumumożebyćniewielkaalejeststaładziałazawszejednymkierunkupodczasgdysiłynierozumuniszcząsięnawzajembezpłodnejwalcesiła rozumurozumu możemoże byćbyć niewielkaale jestjest stałastała ii działadziała zawszezawsze ww jednymjednym kierunkupodczas gdygdy siłysiły nierozumunierozumu niszcząniszczą sięsię nawzajemnawzajem ww bezpłodnejbezpłodnej walcesiła rozumu możerozumu może byćmoże być niewielkaale jest stałajest stała istała i działai działa zawszedziała zawsze wzawsze w jednymw jednym kierunkupodczas gdy siłygdy siły nierozumusiły nierozumu niszcząnierozumu niszczą sięniszczą się nawzajemsię nawzajem wnawzajem w bezpłodnejw bezpłodnej walcesiła rozumu może byćrozumu może być niewielkaale jest stała ijest stała i działastała i działa zawszei działa zawsze wdziała zawsze w jednymzawsze w jednym kierunkupodczas gdy siły nierozumugdy siły nierozumu niszcząsiły nierozumu niszczą sięnierozumu niszczą się nawzajemniszczą się nawzajem wsię nawzajem w bezpłodnejnawzajem w bezpłodnej walcesiła rozumu może być niewielkaale jest stała i działajest stała i działa zawszestała i działa zawsze wi działa zawsze w jednymdziała zawsze w jednym kierunkupodczas gdy siły nierozumu niszczągdy siły nierozumu niszczą sięsiły nierozumu niszczą się nawzajemnierozumu niszczą się nawzajem wniszczą się nawzajem w bezpłodnejsię nawzajem w bezpłodnej walce

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Zawsze nazywał w myśli morze la mar, bo tak nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby chodziło o kobietę. Niektórzy młodzi rybacy - ci, co używali bój jako pływaków do linek i mieli motorówki kupione wtedy, gdy wątroby rekinów przyniosły im dużo pieniędzy - mówili o nim el mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak o przeciwniku bądź miejscu, bądź nawet wrogu. Ale stary zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim, jako o czymś, co udziela lub odmawia wielkich łask, a jeśli robi rzeczy straszne i złe, to dlatego, że nie może inaczej. Osobowość kobiety jest zawsze rozdwojona, podczas gdy u mężczyzny ma ona na względzie tylko samego siebie.Ulica o jednym kierunku ruchu: życie.Wszys­cy by­li od­wróce­ni,ale pew­ne­go dnia może się zdarzyć,że wszys­cy od­wrócą się aku­rat wte­dy,gdy wam będzie się działa krzywda.Ludzie odwołują się od zwyczaju do rozumu i od rozumu do zwyczaju, zależnie od tego, co im jest wygodne, i odstępują od zwyczaju, gdy tego wymaga ich interes, albo znów przeciwstawiają się rozumowi, gdy tylko rozum jest przeciw nim.