Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce.


siła-rozumu-może-być-niewielka-ale-jest-stała-i-działa-zawsze-w-jednym-kierunku-podczas-gdy-ły-nierozumu-niszczą-ę-nawzajem-w-bezpłodnej
bertrand russellsiłarozumumożebyćniewielkaalejeststaładziałazawszejednymkierunkupodczasgdysiłynierozumuniszcząsięnawzajembezpłodnejwalcesiła rozumurozumu możemoże byćbyć niewielkaale jestjest stałastała ii działadziała zawszezawsze ww jednymjednym kierunkupodczas gdygdy siłysiły nierozumunierozumu niszcząniszczą sięsię nawzajemnawzajem ww bezpłodnejbezpłodnej walcesiła rozumu możerozumu może byćmoże być niewielkaale jest stałajest stała istała i działai działa zawszedziała zawsze wzawsze w jednymw jednym kierunkupodczas gdy siłygdy siły nierozumusiły nierozumu niszcząnierozumu niszczą sięniszczą się nawzajemsię nawzajem wnawzajem w bezpłodnejw bezpłodnej walcesiła rozumu może byćrozumu może być niewielkaale jest stała ijest stała i działastała i działa zawszei działa zawsze wdziała zawsze w jednymzawsze w jednym kierunkupodczas gdy siły nierozumugdy siły nierozumu niszcząsiły nierozumu niszczą sięnierozumu niszczą się nawzajemniszczą się nawzajem wsię nawzajem w bezpłodnejnawzajem w bezpłodnej walcesiła rozumu może być niewielkaale jest stała i działajest stała i działa zawszestała i działa zawsze wi działa zawsze w jednymdziała zawsze w jednym kierunkupodczas gdy siły nierozumu niszczągdy siły nierozumu niszczą sięsiły nierozumu niszczą się nawzajemnierozumu niszczą się nawzajem wniszczą się nawzajem w bezpłodnejsię nawzajem w bezpłodnej walce

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. -Karl Rahner
bóg-może-uczynić-w-naszym-kierunku-tysiąc-kroków-ale-ten-jeden-w-jego-kierunku-ten-musimy-zrobić-sami
Osobowość kobiety jest zawsze rozdwojona, podczas gdy u mężczyzny ma ona na względzie tylko samego siebie. -Nicolas de Stael
osobowość-kobiety-jest-zawsze-rozdwojona-podczas-gdy-u-mężczyzny-ona-na-względzie-tylko-samego-siebie
Wszys­cy by­li od­wróce­ni,ale pew­ne­go dnia może się zdarzyć,że wszys­cy od­wrócą się aku­rat wte­dy,gdy wam będzie się działa krzywda. -Marek Hłasko
wszys­cy-by­li-od­wró­ale-pew­ne­go-dnia-może ę-zdarzyćże-wszys­cy-od­wrócą ę-aku­rat-wte­dygdy-wam-będzie ę-działa-krzywda