siadam przy ok­nie i pat­rzę w dal ta­ka piękna jak­byś do­piero co wyszedł drzwi dum­nie tkwią w futrynie wie­rzysz w emocje? chłod­niej o pal­ce który­mi my­liłeś myśli we włosach ciszej o us­ta opiekujące się skronią ty­le sa­mo miej ciebie wie­rzysz w ciekawość? nap­rze­ciw siebie two­je skłon­ności i mo­ja siła gra­nice wyz­nacza wyobraźnia czy­je dłonie ot­worzą się pierwsze wie­rzysz w zamian? w za­mian to ta­ki smutek co tęskni by uśmiech zat­rzy­mał światło w kąci­kach ust kar­miłeś go na parapecie 


siadam-przy-ok­nie-i pat­rzę-w dal-­ka-piękna-jak­byś-do­piero-co wyszedł-drzwi-dum­nie-tkwią-w futrynie-wie­rzysz-w emocje
starlightsiadamprzyok­niei pat­rzęw dalta­kapięknajak­byśdo­pieroco wyszedłdrzwidum­nietkwiąw futryniewie­rzyszw emocjechłod­niejo pal­cektóry­mimy­liłeśmyśliwe włosachciszejo us­taopiekujące sięskroniąty­lesa­momiejciebiew ciekawośćnap­rze­ciwsiebietwo­jeskłon­nościi mo­jasiłagra­nicewyz­naczawyobraźniaczy­jedłonieot­worzą siępierwszew zamianza­mianto ta­kismutekcotęskniby uśmiechzat­rzy­małświatłow kąci­kachustkar­miłeśgo na parapecie siadam przyprzy ok­nieok­nie i pat­rzęi pat­rzę w dalw dal ta­kata­ka pięknapiękna jak­byśjak­byś do­pierodo­piero co wyszedłco wyszedł drzwidrzwi dum­niedum­nie tkwiątkwią w futryniew futrynie wie­rzyszwie­rzysz w emocjechłod­niej o pal­ceo pal­ce który­miktóry­mi my­liłeśmy­liłeś myślimyśli we włosachwe włosach ciszejciszej o us­tao us­ta opiekujące sięopiekujące się skroniąskronią ty­lety­le sa­mosa­mo miejmiej ciebieciebie wie­rzyszwie­rzysz w ciekawośćnap­rze­ciw siebiesiebie two­jetwo­je skłon­nościskłon­ności i mo­jai mo­ja siłasiła gra­nicegra­nice wyz­naczawyz­nacza wyobraźniawyobraźnia czy­jeczy­je dłoniedłonie ot­worzą sięot­worzą się pierwszepierwsze wie­rzyszwie­rzysz w zamianw za­mianza­mian to ta­kito ta­ki smuteksmutek coco tęsknitęskni by uśmiechby uśmiech zat­rzy­małzat­rzy­mał światłoświatło w kąci­kachw kąci­kach ustust kar­miłeśkar­miłeś go na parapecie siadam przy ok­nieprzy ok­nie i pat­rzęok­nie i pat­rzę w dali pat­rzę w dal ta­kaw dal ta­ka pięknata­ka piękna jak­byśpiękna jak­byś do­pierojak­byś do­piero co wyszedłdo­piero co wyszedł drzwico wyszedł drzwi dum­niedrzwi dum­nie tkwiądum­nie tkwią w futrynietkwią w futrynie wie­rzyszw futrynie wie­rzysz w emocjechłod­niej o pal­ce który­mio pal­ce który­mi my­liłeśktóry­mi my­liłeś myślimy­liłeś myśli we włosachmyśli we włosach ciszejwe włosach ciszej o us­taciszej o us­ta opiekujące sięo us­ta opiekujące się skroniąopiekujące się skronią ty­leskronią ty­le sa­moty­le sa­mo miejsa­mo miej ciebiemiej ciebie wie­rzyszciebie wie­rzysz w ciekawośćnap­rze­ciw siebie two­jesiebie two­je skłon­nościtwo­je skłon­ności i mo­jaskłon­ności i mo­ja siłai mo­ja siła gra­nicesiła gra­nice wyz­naczagra­nice wyz­nacza wyobraźniawyz­nacza wyobraźnia czy­jewyobraźnia czy­je dłonieczy­je dłonie ot­worzą siędłonie ot­worzą się pierwszeot­worzą się pierwsze wie­rzyszpierwsze wie­rzysz w zamianw za­mian to ta­kiza­mian to ta­ki smutekto ta­ki smutek cosmutek co tęsknico tęskni by uśmiechtęskni by uśmiech zat­rzy­małby uśmiech zat­rzy­mał światłozat­rzy­mał światło w kąci­kachświatło w kąci­kach ustw kąci­kach ust kar­miłeśust kar­miłeś go na parapecie 

I niena­widzę kiedy pat­rzysz na mnie tak, jak­byś chciał mi tym spoj­rze­niem po­wie­dzieć, że zab­rałam Ci Twój cen­ny czas. -szaralalka
i niena­widzę-kiedy-pat­rzysz-na mnie-tak-jak­byś-chciał-mi tym-spoj­rze­niem-po­wie­dzieć-że zab­rałam-ci twój-cen­ny-czas
Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
Ludzka głupo­ta ma wiele twarzy. Nie wie­rzysz?Spójrz w lus­tro - uj­rzysz jedną z nich. -aforystokrata
ludzka-głupo­- wiele-twarzy-nie wie­rzyszspójrz-w lus­tro- uj­rzysz-jedną-z nich