Sie­dzieli na ławce, a ich twarze ma­jaczyły bla­do,w blas­ku księżyca.


sie­dzieli-na ławce-a-ich-twarze-­jaczyły-bla­dow-blas­ku-księżyca
królik xdsie­dzielina ławceichtwarzema­jaczyłybla­dowblas­kuksiężycasie­dzieli na ławceich twarzetwarze ma­jaczyłyblas­ku księżycaa ich twarzeich twarze ma­jaczyłya ich twarze ma­jaczyły

Na­warzyła nieżle błota, po­li­tyczna ta hołota. Cały naród żyje w nędzy, każdy woła dziś pieniędzy! Cho­ciaż państwo jest w potrzebie, roz­dzieli­li między siebie. Ten za głup­stwo,ten za dwa... po­li­tyczne bla bla bla!!!!! W świet­le księżyca na­bieram blas­ku dnia a jej łzy zabłysnęły w blas­ku księżyca niczym diamenty Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp.piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy.