Siedzie,chodzę,biegne nie widzę, nie czuje, słyszę dźwięk ciszy w mo­jej głowie bez­radność dnia dzisiejszego op­ty­mizm jutra nie widzę, nie czu­je Ciebie słyszę nie przer­waną ciszę naszych serc z nadzieją op­ty­miz­mu jutra zobaczyłam poczułam usłyszałam dwa równo­mier­ne ,moc­ne bi­cia serc two­je i jej ale nie moje 


siedziechodzębiegne-nie-widzę-nie-czuje-słyszę-dźwięk-ciszy-w mo­jej-głowie-bez­radność-dnia-dzisiejszego-op­ty­mizm-jutra-nie-widzę
klaudiisiedziechodzębiegneniewidzęczujesłyszędźwiękciszyw mo­jejgłowiebez­radnośćdniadzisiejszegoop­ty­mizmjutraczu­jeciebienie przer­wanąciszęnaszychsercnadziejąop­ty­miz­muzobaczyłampoczułamusłyszałamdwarówno­mier­nemoc­nebi­ciatwo­jei jejalenie moje nie widzęnie czujesłyszę dźwiękdźwięk ciszyciszy w mo­jejw mo­jej głowiegłowie bez­radnośćbez­radność dniadnia dzisiejszegodzisiejszego op­ty­mizmop­ty­mizm jutrajutra nienie widzęnie czu­jeczu­je ciebieciebie słyszęsłyszę nie przer­wanąnie przer­waną ciszęciszę naszychnaszych sercserc zz nadziejąnadzieją op­ty­miz­muop­ty­miz­mu jutrajutra zobaczyłamzobaczyłam poczułampoczułam usłyszałamusłyszałam dwadwa równo­mier­nemoc­ne bi­ciabi­cia sercserc two­jetwo­je i jeji jej aleale nie moje słyszę dźwięk ciszydźwięk ciszy w mo­jejciszy w mo­jej głowiew mo­jej głowie bez­radnośćgłowie bez­radność dniabez­radność dnia dzisiejszegodnia dzisiejszego op­ty­mizmdzisiejszego op­ty­mizm jutraop­ty­mizm jutra niejutra nie widzęnie czu­je ciebieczu­je ciebie słyszęciebie słyszę nie przer­wanąsłyszę nie przer­waną ciszęnie przer­waną ciszę naszychciszę naszych sercnaszych serc zserc z nadziejąz nadzieją op­ty­miz­munadzieją op­ty­miz­mu jutraop­ty­miz­mu jutra zobaczyłamjutra zobaczyłam poczułamzobaczyłam poczułam usłyszałampoczułam usłyszałam dwausłyszałam dwa równo­mier­nemoc­ne bi­cia sercbi­cia serc two­jeserc two­je i jejtwo­je i jej alei jej ale nie moje