Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie.


sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
lao tsesil­nymjest tenktozwy­ciężain­nychwiel­kim jest tenprzez­wy­ciężasa­megosiebiesil­nym jest tenkto zwy­ciężazwy­cięża in­nychkto przez­wy­ciężaprzez­wy­cięża sa­megosa­mego siebiekto zwy­cięża in­nychkto przez­wy­cięża sa­megoprzez­wy­cięża sa­mego siebiekto przez­wy­cięża sa­mego siebie

Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.Sil­ny jest ten, kto pot­ra­fi przez­wy­ciężyć swe szkod­li­we przyzwyczajenia.