Silną twierdzą jest nasz Bóg, Dobrą tarczą i bronią.


silną-twierdzą-jest-nasz-bóg-dobrą-tarczą-i-bronią
marcin lutersilnątwierdząjestnaszbógdobrątarcząbroniąsilną twierdzątwierdzą jestjest nasznasz bógdobrą tarczątarczą ii broniąsilną twierdzą jesttwierdzą jest naszjest nasz bógdobrą tarczą itarczą i broniąsilną twierdzą jest nasztwierdzą jest nasz bógdobrą tarczą i broniąsilną twierdzą jest nasz bóg

Najlepszych menedżerów można najczęściej poznać pośród tych, którzy mają w sobie silną cechę nieszablonowego podejścia do życia, którzy nie bronią się przed innowacjami, lecz je wprowadzają. Bez innowacji niemożliwy jest rozwój przedsiębiorstwa.Nasz osąd jakiegoś czynu nie jest nigdy osądem tej jego strony, za którą Bóg nagradza albo karze.Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki! Mój dom jest moją twierdzą.Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci.My house is my castle - mój dom jest moją twierdzą.