Sim­ba: Ej, coś ty, a to za co? Ra­fiki: To nie ma znacze­nia. To już przeszłość. Sim­ba: Ale bo­li nadal. Ra­fiki: Tak, przeszłość często bo­li. Można od niej uciekać al­bo wy­ciągnąć z niej ja­kieś wnioski 


sim­ba-ej-coś-ty-a to za co-ra­fiki-to nie  znacze­nia-to już-przeszłość-sim­ba-ale-bo­li-nadal-ra­fiki-tak-przeszłość-często
xbradyiaesim­baejcośtya to za cora­fikito nie ma znacze­niato jużprzeszłośćalebo­linadaltakprzeszłośćczęstobo­limożna od niejuciekaćal­bowy­ciągnąćz niejja­kieśwnioski coś tyto już przeszłośćale bo­libo­li nadalprzeszłość częstoczęsto bo­limożna od niej uciekaćuciekać al­boal­bo wy­ciągnąćwy­ciągnąć z niejz niej ja­kieśja­kieś wnioski ale bo­li nadalprzeszłość często bo­limożna od niej uciekać al­bouciekać al­bo wy­ciągnąćal­bo wy­ciągnąć z niejwy­ciągnąć z niej ja­kieśz niej ja­kieś wnioski 

Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość. -Elizabeth Kostova
stu­diowa­nie-his­to­rii-przy­goto­wuje-raczej-do ro­zumienia-te­raźniej­szoś-ż-do ucieka­nia-od niej-w za­mie­rzchłą