Sim­ba: Ej, coś ty, a to za co? Ra­fiki: To nie ma znacze­nia. To już przeszłość. Sim­ba: Ale bo­li nadal. Ra­fiki: Tak, przeszłość często bo­li. Można od niej uciekać al­bo wy­ciągnąć z niej ja­kieś wnioski 


sim­ba-ej-coś-ty-a to za co-ra­fiki-to nie  znacze­nia-to już-przeszłość-sim­ba-ale-bo­li-nadal-ra­fiki-tak-przeszłość-często
xbradyiaesim­baejcośtya to za cora­fikito nie ma znacze­niato jużprzeszłośćalebo­linadaltakprzeszłośćczęstobo­limożna od niejuciekaćal­bowy­ciągnąćz niejja­kieśwnioski coś tyto już przeszłośćale bo­libo­li nadalprzeszłość częstoczęsto bo­limożna od niej uciekaćuciekać al­boal­bo wy­ciągnąćwy­ciągnąć z niejz niej ja­kieśja­kieś wnioski ale bo­li nadalprzeszłość często bo­limożna od niej uciekać al­bouciekać al­bo wy­ciągnąćal­bo wy­ciągnąć z niejwy­ciągnąć z niej ja­kieśz niej ja­kieś wnioski 

Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość.Za na­mi przeszłość mnóstwo po­rażek i błędów to czas które­go nie cof­niemy niektórych czynów żałuje­my dla­tego le­piej za­ryzy­kować bo w przyszłości można wszys­tko od­bu­dować życie masz tyl­ko jed­no więc przeszłość od­dziel grubą krechą Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz.No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec.