Sios­tra o 2 la­ta młod­sza,ale o 30 lat twar­dsza, z nies­pożytą wro­gością, nie mówi dużo, ale kiedy mówi, ludzie ją słuchają.


sios­tra-o 2 ­-młod­szaale-o 30 lat-twar­dsza-z nies­pożytą-wro­gośą-nie mówi-żo-ale-kiedy-mówi-ludzie-ją słuchają
bluecaffesios­trao 2 la­tamłod­szaaleo 30 lattwar­dszaz nies­pożytąwro­gościąnie mówidużoalekiedymówiludzieją słuchająsios­tra o 2 la­tao 30 lat twar­dszaz nies­pożytą wro­gościąnie mówi dużoale kiedykiedy mówiludzie ją słuchająale kiedy mówi

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.Dzieci na­juważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi.