Skądże nam wie­dzieć, czy życie i śmierć nie są jed­na­kowo dobre? 


skądże-nam-wie­dzieć-czy-życie-i śmierć-nie są jed­na­kowo-dobre 
lao cyskądżenamwie­dziećczyżyciei śmierćnie są jed­na­kowodobre skądże namnam wie­dziećczy życieżycie i śmierći śmierć nie są jed­na­kowoskądże nam wie­dziećczy życie i śmierćżycie i śmierć nie są jed­na­kowoczy życie i śmierć nie są jed­na­kowo

Nieunik­niona śmierć jed­na­kowo wi­si nad wszystkimi.Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie? O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty.Kiedy byłam dziec­kiem, życie toczyło sie od jed­ne­go de­seru do ko­lej­ne­go. Gdy poszlam do szkoły zy­lam od weeken­du do weeken­du. Kiedyś skon­czy­lam szko­le, mo­je życie toczy sie od wypłaty do wypłaty.