Skłon­ność do tan­de­ty jest człowieko­wi przy­rodzo­na i pod­dać się jej świado­mie, skoczyć z no­gami i głową w ciep­lu­si, swoj­ski ocean tan­de­ty - to może na­wet spra­wić praw­dziwą rozkosz.


skłon­ność-do tan­de­ty-jest człowieko­wi-przy­rodzo­na-i pod­dać ę-jej-świado­mie-skoczyć-z no­gami-i głową-w ciep­lu­
sławomir mrożekskłon­nośćdo tan­de­tyjest człowieko­wiprzy­rodzo­nai pod­dać sięjejświado­mieskoczyćz no­gamii głowąw ciep­lu­siswoj­skioceantan­de­ty to możena­wetspra­wićpraw­dziwąrozkoszskłon­ność do tan­de­tydo tan­de­ty jest człowieko­wijest człowieko­wi przy­rodzo­naprzy­rodzo­na i pod­dać sięi pod­dać się jejjej świado­mieskoczyć z no­gamiz no­gami i głowąi głową w ciep­lu­siswoj­ski oceanocean tan­de­ty to może na­wetna­wet spra­wićspra­wić praw­dziwąpraw­dziwą rozkoszskłon­ność do tan­de­ty jest człowieko­wido tan­de­ty jest człowieko­wi przy­rodzo­najest człowieko­wi przy­rodzo­na i pod­dać sięprzy­rodzo­na i pod­dać się jeji pod­dać się jej świado­mieskoczyć z no­gami i głowąz no­gami i głową w ciep­lu­siswoj­ski ocean tan­de­ty to może na­wet spra­wićna­wet spra­wić praw­dziwąspra­wić praw­dziwą rozkosz

Two­ja ciepła obecność sze­leści w mo­jej pościeli... Zos­tań chwilę dłużej Zos­tań na zawsze Zos­tań jeszcze...Ko­bieta mówiąc : odejdź z na­mi ko­niec.. tak nap­rawdę ma na myśli.. zos­tań, przy­tul i po­wiedz ze wszys­tko będzie dobrze. Ty też zos­tań ! Łzy Piot­ru­sia spra­wiały jej taką przy­jem­ność, że wy­sunęła swój śliczny pa­luszek i poz­wo­liła, aby spływały po nim. Głos jej był tak cichy, że w pier­wszej chwi­li nie mógł zro­zumieć te­go, co mówiła. Po­tem zro­zumiał, mówiła, że może znów byłaby zdro­wa, gdy­by dzieci wie­rzyły we wróżki.Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado; no puede ser tan elegante, tan tranquila y delicada, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es unNadie es tan feliz ni tan desgraciado como él mismo se imagina.