Skłonny jestem zdefiniować człowieka jako racjonalne zwierzę, które zawsze wpada w szał, gdy żąda się od niego, by działało zgodnie z nakazami rozumu.


skłonny-jestem-zdefiniować-człowieka-jako-racjonalne-zwierzę-które-zawsze-wpada-w-szał-gdy-żąda-ę-od-niego-by-działało-zgodnie-z-nakazami
oscar wildeskłonnyjestemzdefiniowaćczłowiekajakoracjonalnezwierzęktórezawszewpadaszałgdyżądasięodniegobydziałałozgodnienakazamirozumuskłonny jestemjestem zdefiniowaćzdefiniować człowiekaczłowieka jakojako racjonalneracjonalne zwierzęktóre zawszezawsze wpadawpada ww szałgdy żądażąda sięsię odod niegoby działałodziałało zgodniezgodnie zz nakazaminakazami rozumuskłonny jestem zdefiniowaćjestem zdefiniować człowiekazdefiniować człowieka jakoczłowieka jako racjonalnejako racjonalne zwierzęktóre zawsze wpadazawsze wpada wwpada w szałgdy żąda siężąda się odsię od niegoby działało zgodniedziałało zgodnie zzgodnie z nakazamiz nakazami rozumu

Miłość to naturalne źródło, płynące zrazu łożyskiem z mchu, kwiatów i żwiru, później jako strumień, jako rzeka zmienia swój charakter i postać z każdą falą i wpada do niezmiernego oceanu, w którym miałkie dusze widzą monotonię, gdy wielkie topią się w niej w wiekuistej zadumie.Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Bo od nieprzyjaciela nie tak bolą rany, jako gdy je przyjaciel zada zaufany.Umarłem jako minerał i stałem się rośliną, umarłem jako roślina i stałem się zwierzęciem, umarłem jako zwierzę i byłem człowiekiem, czegóż mam się obawiać? Czy poniosłem stratę umierając?Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości.