Sko­ro jest pra­wo i porządek, mu­si być także coś, co to pra­wo do­pełnia i og­ra­nicza za­razem - chaos i nieis­tnienie. Nieis­tnienie i chaos.


sko­ro-jest pra­wo-i porządek-mu­-być-także-coś-co to pra­wo-do­pełnia-i og­ra­nicza-za­razem- chaos-i nieis­tnienie
olga tokarczuksko­rojest pra­woi porządekmu­sibyćtakżecośco to pra­wodo­pełniai og­ra­niczaza­razem chaosi nieis­tnienienieis­tnienie i chaossko­ro jest pra­wojest pra­wo i porządekmu­si byćbyć takżetakże cośco to pra­wo do­pełniado­pełnia i og­ra­niczai og­ra­nicza za­razem chaos i nieis­tnieniesko­ro jest pra­wo i porządekmu­si być takżebyć także cośco to pra­wo do­pełnia i og­ra­niczado­pełnia i og­ra­nicza za­razemmu­si być także cośco to pra­wo do­pełnia i og­ra­nicza za­razem

Co znaczy nasze is­tnienie, sko­ro wszys­tko może się za­kończyć ot tak, w jed­nej chwili?  -Christopher Paolini
co-znaczy-nasze-is­tnienie-sko­ro-wszys­tko-może ę-za­kończyć-ot tak-w jed­nej-chwili 
Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ