sko­ro pot­ra­fimy po­kazać jak dob­rze so­bie bez siebie nawza­jem radzi­my, sko­ro pot­ra­fimy w to na­wet uwie­rzyć, że radzi­my so­bie całkiem nieźle, to po jaką cho­lerę jes­teśmy so­bie nawza­jem pot­rzeb­ni ?.


sko­ro-pot­ra­fimy-po­kazać-jak dob­rze-so­bie-bez-siebie-nawza­jem-radzi­my-sko­ro-pot­ra­fimy-w to na­wet-uwie­rzyć-że radzi­my
thrillofitsko­ropot­ra­fimypo­kazaćjak dob­rzeso­biebezsiebienawza­jemradzi­myw to na­wetuwie­rzyćże radzi­mycałkiemnieźleto po jakącho­leręjes­teśmypot­rzeb­nisko­ro pot­ra­fimypot­ra­fimy po­kazaćpo­kazać jak dob­rzejak dob­rze so­bieso­bie bezbez siebiesiebie nawza­jemnawza­jem radzi­mysko­ro pot­ra­fimypot­ra­fimy w to na­wetw to na­wet uwie­rzyćże radzi­my so­bieso­bie całkiemcałkiem nieźleto po jaką cho­leręcho­lerę jes­teśmyjes­teśmy so­bieso­bie nawza­jemnawza­jem pot­rzeb­nipot­rzeb­nisko­ro pot­ra­fimy po­kazaćpot­ra­fimy po­kazać jak dob­rzepo­kazać jak dob­rze so­biejak dob­rze so­bie bezso­bie bez siebiebez siebie nawza­jemsiebie nawza­jem radzi­mysko­ro pot­ra­fimy w to na­wetpot­ra­fimy w to na­wet uwie­rzyćże radzi­my so­bie całkiemso­bie całkiem nieźleto po jaką cho­lerę jes­teśmycho­lerę jes­teśmy so­biejes­teśmy so­bie nawza­jemso­bie nawza­jem pot­rzeb­ninawza­jem pot­rzeb­ni

Dwie oso­by nie mogą długo po­zos­tać przy­jaciółmi, jeżeli nie pot­ra­fią so­bie nawza­jem prze­baczać drob­nych przewinień. -Jean de La Bruyére
dwie-oso­by-nie mogą-długo-po­zos­ć-przy­jaciółmi-żeli-nie pot­ra­fią-so­bie-nawza­jem-prze­baczać-drob­nych-przewinień
Kiedyś by­liśmy so­bie tak bliscy. A dziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­to w oczy.... -stokrotka123
kiedyś-by­liśmy-so­bie-tak-bliscy-a-dziś-nie pot­ra­fimy-so­bie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy