Sko­ro ro­bimy tak fan­tastyczne rzeczy Cze­mu się nie przekłada to na pieniądze? 


sko­ro-ro­bimy-tak-fan­tastyczne-rzeczy-cze­mu ę-nie przekłada-to na pieniądze 
kazik staszewskisko­roro­bimytakfan­tastycznerzeczycze­mu sięnie przekładato na pieniądze sko­ro ro­bimyro­bimy taktak fan­tastycznefan­tastyczne rzeczyrzeczy cze­mu sięcze­mu się nie przekładasko­ro ro­bimy takro­bimy tak fan­tastycznetak fan­tastyczne rzeczyfan­tastyczne rzeczy cze­mu sięrzeczy cze­mu się nie przekładasko­ro ro­bimy tak fan­tastycznero­bimy tak fan­tastyczne rzeczytak fan­tastyczne rzeczy cze­mu sięfan­tastyczne rzeczy cze­mu się nie przekładasko­ro ro­bimy tak fan­tastyczne rzeczyro­bimy tak fan­tastyczne rzeczy cze­mu siętak fan­tastyczne rzeczy cze­mu się nie przekłada

Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej.Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.Sko­ro życie jest ta­kie ciężkie, dlacze­go dokłada­my so­bie kłopo­tu? Skąd bie­rze się pot­rze­ba auto­des­truk­cji? Może lu­bimy ból? Może tak jes­teśmy uk­ształto­wani, po­nieważ bez te­go nie czu­libyśmy się, że żyje­my. Jak to szło? Po co walę się młot­kiem w głowę? Bo jest tak przy­jem­nie kiedy przestanę.Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: